Laukaan Moottorimiehet ry säännöt

1 § Perustiedot

Yhdistyksen nimenä on Laukaan Moottorimiehet r.y. ja sen kotipaikkana on Laukaan kunta.
Yhdistys on perustettu 6.6.1967 ja kielenä käytetään suomea.

2 § Tarkoitus ja toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen ja kehittäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus-, ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea jäsenistönsä kilpailuharrastusta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianmukaiset luvat, järjestää varojen hankintaa, harjoittaa ravintolatoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenyys muissa yhdistyksissä

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Autourheilun Kansalliseen Keskusliittoon AKK ry:hyn olemalla samalla AKK:n Keski-Suomen alueen jäsen.
Yhdistys voi kuulua myös muihin yhdistyksiin.

4 § Seuran jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

5 § Seurasta eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero
katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet irtisanotun toimintavuoden loppuun
asti.
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli 3 kuukautta sen erääntymisestä lukien.

6 § Seurasta erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta. Jäsenellä on oikeus
saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Jäsenmaksu on suoritettava määrättynä aikana.
Yhdistyksen vuosikokouksissa on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. 
Kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

8 § Seuran kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää
hallitus.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta seuran internet sivuilla.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

9 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa käsitellään:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle:
     a, puheenjohtaja
     b, sihteeri
     c, kaksi pöytäkirjan  tarkastajaa
     d, ääntenlaskijat
3. Todetaan
     a, läsnäolijat
     b, äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitellään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
6. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7. Päätetään ainais-ja kunniajäsenten kutsumisesta
8. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat

 

Syyskokouksessa käsitellään:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
     a, puheenjohtaja
     b, sihteeri
     c, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
     d, ääntenlaskijat
3. Todetaan
     a, läsnäolijat
     b, äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
     a, toimintasuunnitelma
     b, talousarvio
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
8. Valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä hallitukseen seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi sekä kolme (3) varajäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
10. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
11. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

10 § Seuran ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii.

11 § Seuran hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksivuotinen sekä kuusi varsinaista jäsentä, joista puolet (kolme) on vuosittain erovuorossa. Hallituksen kolme varajäsentä ovat yksivuotisia. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja kolmen muun hallituksen- tai varajäsenen läsnä ollessa. Hallitus voi nimetä järjestelytoimikuntia sekä toimihenkilöitä hoitamaan yhdistyksen asioita.

12 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

13 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään 2 viikon väliajoin
pidetyssä kokouksessa.

15 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua ja liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

16 § Muut määräykset

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.