Laukaan Moottorimiehet ry säännöt

1 §

Yhdistyksen nimenä on Laukaan Moottorimiehet r.y. ja sen kotipaikkana on Laukaan kunta.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen ja kehittäminen Laukaan kunnassa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus-, ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea jäsenistönsä kilpailuharrastusta.

Yhdistys voi järjestää varojen hankintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3 §

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Autourheilun Kansalliseen Keskusliittoon AKK ry:hyn olemalla samalla AKK:n Keski-Suomen alueen jäsen.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai senpuheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet irtisanotun toimintavuoden loppuun asti.

6 §

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli 3 kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

7 §

Jäseniltä kannettavien liittymis-ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.  Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut yhdistyksen syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun tai tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Kunnia ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

8 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.  Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

9 §

Kevätkokouksessa käsitellään:

 

1. Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle:
a, puheenjohtaja
b, sihteeri
c, kaksi pöytäkirjan  tarkastajaa
d, ääntenlaskijat

2. Todetaan
a, läsnäolijat
b, äänioikeutetut jäsenet

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Esitellään vuosikertomus edelliseltä vuodelta

5. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

 6. Päätetään ainais-ja kunniajäsenten kutsumisesta

7.  Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle
a, puheenjohtaja,
b, sihteeri
c, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d, ääntenlaskijat

3. Todetaan a, läsnäolijat b, äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a, toimintasuunnitelma
b, talousarvio

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

7. Valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä hallitukseen seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi sekä kolme (3) varajäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ainaisjäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10. Päätetään ainais-ja kunniajäsenten kutsumisesta.

11. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät-tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

11 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta vähintään yhdessä Laukaassa ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kokouskutsulla, joka on lähetettävä jäsenkirjeenä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksivuotinen sekä kuusi varsinaista jäsentä, joista puolet (kolme) on vuosittain erovuorossa.  Hallituksen kolme varajäsentä ovat yksivuotisia.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen läsnäollessa.  Hallitus voi nimetä työvaliokuntia hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita sekä toimihenkilöitä ja -kuntia eri tarkoituksiin.

13 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.  Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava toiminnantarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä.

Toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

15 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

16 §

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua ja liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.  Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

17 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.